Regulamin

Regulamin

TurCon’u – Leszczyńskich Dni Fantastyki 2019

15 czerwca 2019 – 16 czerwca 2019

 1. Głównym organizatorem TurCon’u – Leszczyńskich Dni Fantastyki 2019, zwanego dalej TurCon’em 2019, jest Stowarzyszenie Leszczyński Klub Fantastyki. Głównymi Partnerami TurCon’u 2019 są: Młodzieżowa Rada Miasta Leszna, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie.
 2. TurCon 2019 odbywa się na terenie udostępnionym na potrzeby Festiwalu przez Partnerów imprezy, zgodnie ze wskazaniami zawartymi na mapach przedstawiających teren Festiwalu, znajdujących się na stronie www.turcon.com.pl oraz w Informatorze otrzymywanym przez każdego uczestnika. Do dyspozycji uczestników zostały udostępnione pomieszczenia i korytarze zaznaczone na mapach obiektów.
 3. Pomieszczenia sypialne dla uczestników TurConu 2019 znajdują się na terenie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie. Po zakończeniu punktów programu w danym dniu niektóre pomieszczenia w II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie mogą zostać zajęte na noclegi uczestników na podstawie decyzji Organizatorów. Każdą salę należy opuścić najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem w niej programu.
 4. Na terenie, na którym odbywa się TurCon 2019, przebywać mogą jedynie: pracownicy obiektów, twórcy programu, organizatorzy, obsługa, ochrona oraz osoby, które otrzymały akredytację.
 5. Akredytacja jednodniowa uprawnia uczestnika do przebywania na terenie TurConu 2019 od godz. 10.00  do godz. 23.00 danego dnia  lub – w przypadku wejściówek dwudniowych – do godz. 16.00 następnego dnia.
 6. Na terenie TurConu 2019 można przebywać w godzinach: sobota, godz. 10.00 – niedziela, godz. 16.00, również nocą wybrane obiekty udostępnione są uczestnikom.
 7. Każdy uczestnik TurConu 2019 proszony będzie o podanie Organizatorowi swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru pesel, numeru dowodu, wieku i miejscowości, z której przybył. Dane te będą wykorzystywane lub przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów organizacyjnych i statystycznych.
 8. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora Turkonu 2019. W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do Pomieszczenia Administracyjnego. Wydanie kolejnego identyfikatora kosztuje 20 zł. Osoby nie posiadające identyfikatora będą niezwłocznie usuwane z terenu TurConu 2019 na podstawie decyzji Organizatorów.
 9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w TurConie 2019 wraz z jego kontaktowym numerem telefonu oraz informacją, że osoba podpisująca zgodę zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Wzór zgody dostępny będzie na stronie internetowej www.turcon.com.pl.
 10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren TurConu 2018. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne poniesione przez uczestników TurCon 2019. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich sprawcy. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
 12. Na terenie Turconu 2019 obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci, za wyjątkiem leków na udokumentowaną chorobę. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane z terenu imprezy na podstawie decyzji organizatorów, bez zwrotu akredytacji.
 13. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko poza budynkami TurConu 2019.
 14. Na terenie Turconu 2019 należy zachować porządek i czystość. Każdy uczestnik zobowiązany jest sprzątnąć pozostawione przez siebie śmieci i umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady.
 15. Naklejanie samodzielne plakatów, ogłoszeń itp. jest zakazane. Zakaz ten nie dotyczy organizatorów i obsługi. Jeśli chcesz powiesić plakat na TurConie 2019, udaj się do Punktu Informacyjnego i poproś o pomoc.
 16. Na teren TurConu 2019 zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni w rozumieniu ustawy o Broni i Amunicji, broni pneumatycznej (ASG, paintball), amunicji do wyżej wymienionych, broni białej (z wyjątkiem tzw. larpowej broni bezpiecznej), broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.), materiałów wybuchowych, substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych. Przepis ten nie dotyczy ochrony oraz osób przygotowujących pokazy przewidziane w programie imprezy. W tym ostatnim przypadku niezbędna jest zgoda Organizatora oraz zabezpieczenie broni (rozłączenie napędów, zwolnienie sprężyn, opróżnienie magazynków i komór nabojowych, ustawienie bezpieczników w pozycji bezpiecznej itp.)
 17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowywania decyzjom organizatorów (w tym obsługi i ochrony). W przypadku krzywdzącej decyzji można odwołać się do Koordynatora Głównego TurConu 2019, którego decyzja jest ostateczna.
 18. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz reklamowania wszelkich instytucji i przedsięwzięć (plakaty, ulotki itp.). Zakaz nie dotyczy: organizatorów oraz podmiotów współpracujących z Festiwalem (w zakresie wcześniej uzgodnionym) oraz tych, którzy uzyskali zgodę decyzją Koordynatora Głównego TurConu 2019.
 19. Na terenie TurConu 2019 znajduje się punkt pierwszej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników medycznych. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie i informowania o tym uczestników, wynikłych z przyczyn niezależnych od Organizatorów.
 21. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach, turniejach i zawodach odbywających się w trakcie Festiwalu.
 22. Nagrodami w konkursach są bony z walutą TurConu 2019 podlegające wymianie na nagrody rzeczowe na stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę nie przewiduje się rekompensaty.
 23. Na terenie TurConu 2019 zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników TurConu 2019.
 25. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania wizerunków uczestników TurConu 2019 (zdjęcia, wideo i inne) w celach promocyjnych bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.
 26. Organizatorzy mają wyłączne prawo wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.
 27. Nabywając wejściówkę, nabywca zostaje wciągnięty na listę uczestników TurConu 2019. Poprzez nabycie wejściówki zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.
 28. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów Regulaminu może spowodować usunięcie, decyzją organizatorów, danej osoby z TurConu 2019 bez zwrotu akredytacji.